Donderdag 19 december jl. is de algemene ledenvergadering van vv Germania weer gehouden in het clubhuis op sportpark Noord.

Een behoorlijk aantal leden had de moeite genomen om bij deze vergadering aanwezig te zijn waarbij het bestuur zich verantwoord voor het leiden van de club over het afgelopen jaar en waar de leden zich kunnen laten horen over het te voeren beleid.

Voorzitter Wim Benders opende de vergadering met een minuut stilte voor hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Vervolgens zijn de notulen van de vorige ledenvergadering voorgelezen en zijn de gestelde vragen of opmerkingen vanuit de leden nogmaals toegelicht met daarbij vermeld de acties welke door het bestuur hierop zijn ondernomen. Vanuit de leden kwamen er verder geen vragen of opmerkingen op deze notulen waarna deze zijn goedgekeurd en vastgelegd.

De voorzitter nam het woord om de gebeurtenissen rondom de club in het afgelopen jaar samen te vatten in een jaarverslag waarbij onze teams vanaf de allerkleintjes tot aan de eerste selectie ter sprake zijn gekomen. Er zijn weer mooie activiteiten georganiseerd waarbij onze club goed bezocht is geweest en waar we positieve berichten over hebben mogen vernemen. 

Op financieel gebied heeft de club een vrij intensieve periode achter de rug. De belastingdienst kwam onverwachts met een nieuw onderzoek wat behoorlijk veel werk heeft gevergd en waarbij enkele aandachtspunten zijn gevonden. Om de nodige oplossingen voor die punten te kunnen vinden heeft het bestuur tijdens de ALV van 2018 toestemming gevraagd aan de leden en hebben zij volledige toestemming verleend. Er zijn vervolgens concrete stappen gezet waarna het onderzoek begin 2019 kon worden afgerond.

De financiële huishouding is onder controle en prima inzichtelijk gemaakt door de penningmeester, Robin Janssen en Erik Peters van extrAAccountants. De kascontrolecommissie bestaande uit Rene Kokke en Henk Verriet heeft controle gehouden op de boekhouding en daarin zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Zij hebben verslag aan de leden uitgebracht van hun bevindingen en de ALV verleent decharge middels een applaus.

Vervolgens is er overgegaan tot de beslispunten, tijdens deze ALV zijn dat enkel de verkiezingen van kandidaat bestuursleden en de herverkiezing van zittende bestuursleden.
De kandidaten Randy van den Broeke, Erik Peters en Kay Tassenaar zijn allen gekozen tot bestuurslid en de bestuursleden Rene Hendriks, Frank Koppes en Frank Liebers zijn opnieuw herkozen voor een periode van drie jaar.

Vervolgens is er stilgestaan bij het aftreden van Willie Verbeet als bestuurslid van Germania. Na een zeer lange periode van besturen, waarin hij de club lang heeft geleid als voorzitter, gaat Willie een stapje terug doen. Iedereen weet dat Willie al ruim 25 jaar hoofdsponsor van Germania is en dat de club diep in zijn hart zit. Zichtbaar geëmotioneerd nam hij het woord voor zijn laatste toespraak als bestuurder van Germania waarna een welverdiend applaus te horen viel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari zal het bestuur nogmaals op gepaste wijze afscheid nemen van Willie als bestuurder van onze club.

Hoe zien we de toekomst van Germania? We moeten helaas constateren dat het aantal leden aan het teruglopen is. Het wordt lastiger om jeugdteams samen te stellen wat ons al de prettige samenwerking met DVSG heeft gebracht. Het is echter een landelijke trend dat het aantal leden per club daalt en het staat niet op zich voor onze club alleen. Gemeentes maken al langer melding van een daling op het aantal geboortes en met het oog op de toekomst levert dat niet genoeg voetballertjes op. Toch blijven we bij Germania zoeken naar mogelijkheden om jongere jeugd enthousiast te maken om bij Germania te komen voetballen, de nodige acties zijn uitgezet en we hopen begin 2020 meer te kunnen melden.

Op het gebied van vrijwilligers mogen we bij Germania niet klagen en zijn we hen dankbaar voor hun inzet maar we moeten er ook naar blijven streven om meer vrijwilligers erbij te krijgen, vele handen maken licht werk en saamhorigheid hoort daar ook bij. We merken helaas ook dat ouders van onze jeugdleden minder betrokken zijn, zij zijn minder vaak bereid om de club een helpende hand toe te steken en juist voor de kleintjes levert dit een gebrek aan trainers en leiders op. Zij moeten juist spelenderwijs kennis maken met het voetbal en vertrouwde gezichten horen daar ook bij..

De voorzitter brengt tot slot het onderwerp Achilles ter sprake, zij trainen en spelen al enige tijd hun wedstrijden op Sportpark Noord aangezien zij niet meer op de Heikant terecht kunnen. Er gaan vele geruchten de ronde maar feit is dat er helemaal niets concreet is richting de nabije toekomst. Indien er ontwikkelingen zijn dan zal het bestuur dit uiteraard melden aan de leden.

Vervolgens zijn de aanwezige leden bedankt voor hun aanwezigheid waarna de ALV is gesloten en er aansluitend nog een gezellige kerstborrel was.

Indien er leden zijn die de diverse verslagen willen inzien welke zijn samengesteld ten behoeve van deze ALV dan kunnen zij zich melden bij een van de bestuursleden.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.