𝗨đ—Ŋ𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗖đ—ŋđ—ŧ𝘄𝗱đ—ŗ𝘂đ—ģ𝗱đ—ļđ—ģ𝗴𝘀𝗮𝗰𝘁đ—ļ𝗲 / đ—Ļ𝗰đ—ĩ𝗮𝗱𝗲 𝗱đ—ŧđ—ŧđ—ŋ 𝘄đ—ļ𝗹𝗱𝗲 𝘇𝘄đ—ļ𝗷đ—ģ𝗲đ—ģ 🐗

Hierbij willen we jullie een update geven over de stand van zaken na de schade die aangericht is door de wilde zwijnen op ons sportpark.

Gelijk na het ontdekken van de schade zijn we gestart met het herstellen van het hekwerk (langs de bosranden) op ons sportpark.

We hebben alle gaten gedicht d.m.v. tie-wraps en ijzerdraad en als extra beveiliging tegen de zwijnen zijn er ook nog staalmatten aangebracht. Dit was een flinke tijdrovende klus omdat de staalmatten deels ingegraven moesten worden.

Het is wel duidelijk dat de omheining aan de oost- en zuidzijde van het veld verder versterkt moet worden, geschatte kosten liggen rond de â‚Ŧ10.000.

Na deze klus zijn we begonnen met het herstellen van het veld, op de open gegraven stukken is zand toegevoegd en de meesten open stukken zijn weer bedekt met losliggende stukken gras. Op het oog lag het veld er na deze werkzaamheden weer redelijk netjes bij maar het was wel duidelijk dat dit lang niet voldoende was om weer op het veld te kunnen voetballen.

Op dit moment is de firma Top Sport- en Groen het veld verder aan het herstellen. Zij zijn begonnen met het verticuteren van het veld, vervolgens het scalperen en dressen waarna het veld verder verlucht en geveegd zal worden om vervolgens het grootste gedeelte van het veld opnieuw in te zaaien.

Dit seizoen zal er niet meer op het trainingsveld gevoetbald kunnen worden maar we hebben hoop dat het veld tijdens de start van seizoen 2023/2024 weer speelklaar zal zijn.

We zouden al deze werkzaamheden niet hebben kunnen uitvoeren zonder de hulp van onze donateurs, sponsoren en vele vrijwilligers. Hiervoor willen wij jullie allemaal enorm bedanken!

Reacties zijn uitgeschakeld.